Life Innovation

Life Innovation

Stavby

Elektro

Požární ochrana

Pasportizace

Obchod

Postupně se naše služby a práce rozšířily také o oblasti BOZP, požární ochrany, první pomoci, elektro, mytí a čištění povrchů a ploch s velkým množstvím realizací, kdy nyní ve spolupráci s naším zahraničním obchodním partnerem realizujeme také dodávky zejména potravinářských komodit do několika zemí mimo Evropu nebo velkoobjemový prodej a dodávky stavebního řeziva v délkách až do 15 metrů, kulatiny a dřevěných pelet našim obchodním partnerům v ČR a na Slovensku.

Při veškeré naší činnosti klademe velký důraz na vysokou kvalitu prováděných služeb a prací, kdy si důkladně vybíráme také své dodavatele a obchodní partnery, zejména na základě předchozích vlastních zkušeností nebo osobních doporučení dlouholetých partnerů tak, aby splňovali vysoké požadavky našich zákazníků.

Stavby

Obchodní činnost, poradenství, výstavba a rekonstrukce v oboru pozemních a dopravních staveb od roku 1992.

Projekce, poradenství, inženýring – vše realizujeme vlastními projektanty a odborníky s dlouhodobými zkušenostmi ve stavebním oboru.

Pasport stavby – zpracujeme dokumentace skutečného stavu objektu – dokumenty, které popisují základní údaje o nemovitosti a její současný stav.

Výstavba a rekonstrukce rodinných domů, zhotovení základové desky, hrubé stavby, úprava terénů a zpevněných ploch.

Rekonstrukce bytů, bytových jader, kanceláří, administrativních, komerčních a obchodních prostor, bourací a demoliční práce včetně likvidace odpadů.

Elektromontáže, elektroinstalace, projektové dokumentace, servis a revize (silnoproud, slaboproud, MaR) – komplexní práce a služby. 

NN,VN,výbušné – bez omezení, tvorba projektové dokumentace elektroinstalace, audity, poradenství. 

Elektrorevize (výchozí, pravidelné a mimořádné) elektrických obvodů, kompletní technologické obvody a odstranění závad.

Měření a regulace – řízení a optimalizace systémů vytápění, klimatizování a jiných procesů.

Fotovoltaické elektrárny (FVE) – montáž a zapojení FVE (rodinné domy, budovy, průmyslové haly a pozemky).

Kontrola panelů a rozvaděčů / servis, opravy a revize / měření kabeláže / kontrola uchycení / čištění panelů.

Výroba, montáž, rekonstrukce, servis a údržba výtahů – pohotovostní služba 24 hodin / 7 dnů v týdnu.

Rekonstrukce výtahů nevyhovujícím novým požadavkům na bezpečnost provozu dle ČSN EN.

Výstavba výtahů pro bytové domy, kde doposud výtah nebyl instalován / vybudován / namontován.

Svářecí a zámečnické práce, výroba a montáž ocelových konstrukcí, včetně vypracování projektové dokumentace.

Bednící, armovací, betonářské, stavební, dokončovací a pomocné práce (stropy, stěny, průvlaky, patky, kabelovody, propustky)

na pozemních a veškerých dopravních stavbách – silnice, dálnice, železnice, tunely, mosty a další objekty.

SAFE GROUP

Školení * Poradenství * Dokumentace * Dodávky * Montáž * Servis * Zkoušky * Revize

• Požární ochrana – vlastními autorizovanými inženýry, odborně způsobilými osobami a techniky požární ochrany zajistíme provozovatelům činností veškeré plnění povinností plynoucích z platných právních předpisů – zpracujeme dokumentaci PO, školení o PO a provádíme kontroly stavu požární ochrany ve firmách a úřadech.

• Požárně bezpečnostní řešení staveb – dokumentaci zpracujeme ve stupních od studie až po realizační projektovou dokumentaci se všemi podrobnostmi, případně včetně vypracování projektových dokumentací pro požárně bezpečnostní zařízení jako jsou elektrické požární signalizace, samočinné odvětrávací zařízení nebo stabilní hasicí zařízení pro jakýkoliv typ staveb, ať už jde o nevýrobní či výrobní objekty, kdy máme rovněž dlouhodobé zkušenosti s posuzováním  technologických celků v koksárenských provozech, hutní, strojírenské a automobilové výrobě.

• Dokumentace požární ochrany – zákazníkům zpracujeme, kontrolujeme a vedeme veškeré dokumentace PO – Začlenění činnosti do kategorie nebezpečí, Posouzení požárního nebezpečí, Stanovení organizace požární ochrany, Požární řád, Požární poplachové směrnice, Evakuační plán, Dokumentace zdolávání požáru, provádíme také všechna školení o PO, tj. školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu členů požární hlídky. Dokumentace zpracovávají naše osoby odborně způsobilé dle § 11 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, které dlouhodobě aktivně spolupracují s příslušníky Hasičského záchranného sboru, zejména při vypracování dokumentace zdolávání požáru nebo posouzení požárního nebezpečí.

• Projekty požárně bezpečnostních zařízení – zpracujeme projektové dokumentace požárně bezpečnostních zařízení jako jsou např. elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení pro detekci úniku plynu, systému nouzového vyrozumění, a to od studie až po výběr dodavatele. Dokumentaci zpracováváme vlastními projektanty se specializací požární bezpečnost staveb nebo prostřednictvím projektantů se kterými dlouhodobě spolupracujeme, kdy všichni projektanti procházejí pravidelným školením u výrobců jednotlivých systémů, a jsou k takovýmto činnostem oprávněni.

• Autorský a stavební dozor z hlediska požární bezpečnosti – provádíme dozor na stavbě prostřednictvím autorizovaného inženýra v oblasti požární bezpečnosti staveb a následné uvedení stavby do užívání, včetně pomoci s přípravou dokladů  pro „kolaudační řízení“ tak, aby kontrola příslušníkem Hasičského záchranného sboru (HZS) proběhla bez sebemenších problémů a stavba mohla být uvedena do provozu, kdy je součástí dozorů při výstavbě i zajištění funkčních zkoušek požárně bezpečnostních zařízení, včetně koordinace jednotlivých profesí nebo průběžná kontrola předkládaných dokladů a konzultace s příslušným hasičským záchranným sborem (v závislosti na rozsahu objektu), projednání případných změn na stavbě s HZS a koordinace všech profesí z hlediska požární bezpečnosti.

• Požárně bezpečnostní zařízení – zajišťujeme vedení dokumentace o revizích a kontrolách požárně bezpečnostních zařízení jako jsou nástěnné hadicové systémy, požární ucpávky, hasící přístroje, apod., kdy naše zákazníky včas upozorníme na nutnost provedení pravidelné revize a součástí našich služeb je také provádění koordinačních funkčních zkoušek, kdy odzkoušíme veškerá požárně bezpečnostní zařízení a zjistíme, zda fungují, jak mají a rovněž provedeme pravidelné kontroly všech požárně bezpečnostních zařízení dle požadavků platné legislativy.

• Preventivní požární kontroly – provádíme pravidelné kontroly dodržování povinností na úseku požární ochrany, které ukládají provozovatelům činností platné právní předpisy či normy v této oblasti, kdy Vaši firmu, resp. objekty, které provozujete fyzicky zkontrolujeme a zhodnotíme stav plnění úkolů na úseku požární ochrany a z kontroly vyhotovíme písemný zápis, popř. zajistíme odstranění zjištěných nedostatků, rovněž Vám pomůžeme při kontrole provedené Hasičským záchranným sborem, kdy je samozřejmostí účast našeho odborníka při tomto jednání, který komplexním přístupem k této problematice zajistí bezproblémový průběh kontroly HZS a bezpečný provoz firmy v oblasti PO.

• Zkušebnictví – máme dlouhodobé zkušenosti z příprav zkoušek požární odolnosti, požárně technických charakteristik materiálů, zkoušek funkčnosti kabelových tras a dalších zkoušek na úseku požární ochrany, kdy spolupracujeme se zkušebnami nejen v České republice, ale i na Slovensku a svým zákazníkům zajistíme všechny potřebné doklady a koordinaci při přípravě a provedení zkoušky.

• Normalizace – svým zákazníkům zajišťujeme pravidelnou kontrolu a informace o připravovaných českých technických normách, kdy pravidelně sledujeme věstníky Úřadu pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví, abychom mohli včas reagovat na nové úkoly v normalizaci.

• Protipožární dveře – dodávka, montáž, výměna a kontrola včetně zárubní.

• Věcné prostředky – hydranty, hasicí přístroje, věcné prostředky, bezpečnostní prvky, PO doplňky a příslušenství.

• HILTI – montáž, kontrola, servis a revize protipožárních ucpávek, prostupů a stavebních spár odborně proškolenými osobami s dlouhodobou praxí.

• Nouzové osvětlení – kontrola, servis a revize, včetně luminiscenčních prvků a značení, označení únikových cest a upozornění na prvky nebo vybavení.

• Elektro projekty a revize – zpracování projektových dokumentací a revizních zpráv, dodávky elektromontážních a instalačních prací v oblasti NN, VN a FVE.

• Revize a zkoušky hromosvodů, elektrických spotřebičů a zařízení – PC, monitory, tiskárny, kávovary, lednice, lampy, nabíječky, prodlužovací kabely, atd.

• BOZP – poradenství, školení, kontroly a servis provádíme oprávněnými osobami v prevenci rizik dle §10 odst.1  dle zákona 309/2006 sb.

• První pomoc – zdravotnickými záchranáři bez odborného dohledu dle vyhlášky 55/2011 o činnostech zdravotnických pracovníků.

Myjeme To

Úklid, horkovodní mytí, čištění a údržba povrchů a ploch v exteriérech a interiérech.

www.myjemeto.cz

Mytí a čištění střech – horkovodní mytí a čištění organických a atmosférických nečistot z betonových, pálených a plechových střech.

Mytí a čištění fasád, zdí a plotů – horkovodní mytí, čištění a renovace různých typů fasád, zdí, plotů a jiných ploch od všech organických a atmosférických nečistot, za pomoci vysokotlakých čistících strojů s použitím ekologicky nezávadných přípravků.

Mytí a čištění zámkové dlažby, chodníků a parkovišť – horkovodní mytí, čištění a renovace různých typů dlažby, chodníků, cyklostezek, parkovišť a jiných ploch od všech organických a atmosférických nečistot, za pomoci vysokotlakých čistících strojů s použitím ekologicky nezávadných přípravků.

Mytí a čištění sportovišť – horkovodní mytí a čištění organických a atmosférických nečistot sportovních povrchů a umělých trávníků, tribun a ochozů sportovních hal, stadionů, hřišť a sportovišť za pomoci vysokotlakých čistících strojů s použitím ekologicky nezávadných přípravků.

Mytí, čištění a renovace vnitřních povrchů – horkovodní mytí, čištění a renovace organických a atmosférických nečistot interiérů, výrobních hal a provozů, škol, hotelů, úřadů, kanceláří, nemocnic, poliklinik, ordinací, domovů pro seniory, restaurací, jídelen a gastro provozů pomocí speciální strojní techniky s použitím ekologicky nezávadných chemických prostředků. 

Mytí a čištění čerpacích stanic a průmyslových provozů – mytí a čištění čerpacích stanic, průmyslových provozů, výrobních a skladovacích hal s použitím profesionálních horkovodních vysokotlakých strojů v kombinací se speciálními ekologicky nezávadnými čistícími prostředky.

Čištění a odmaštění CNC strojů – obráběcí centra, soustruhy, průmyslové a víceosé stroje.

3D měření nadrozměrných obrobků a konstrukcí s vysokou přesností.

Kontroly geometrické přesnosti strojů a jejich opravy.

Kalibrace odměřování, údržba a servis CNC strojů.

Servis vřeten a elektrovřeten obráběcích strojů.

Stěhování strojů a výrobních linek.

Demontáž a montáž CNC strojů.

Práce a služby (nejen) pro zimní období :

Mytí, čištění a renovace povrchů a ploch v interiérech. / Úklid sněhu na stavbách, okolo budov, ze střech hal, odstranění rampouchů z budov.

Likvidace nelegálních skládek (celoročně). / Vyklízení bytů, domů, půd, podkroví, sklepů, garáží, kanceláří, ordinací a jiných prostor (celoročně).