Life Innovation

Inženýring

Předprojektová inženýrská činnost. / Zpracování projektové dokumentace. / Výkon stavebního dozoru.

Zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení. / Zastupování při jednáních s dotčenými orgány.

Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo ohlášení stavby, zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu.

Zajištění všech podmínek pro udělení stavebního povolení a podkladů ke kolaudačnímu řízení stavby – revize, zkoušky, certifikáty.

Inženýrská činnost při realizaci staveb a zajišťování výběrových řízeních na dílčí dodavatele stavebních prací a koordinace dodavatelů při výstavbě.

Průběžná evidence kvality prováděných prací, kontrola časového harmonogramu.

Spolupráce s vedoucími účastníky výstavby, kontrola vedení stavebního deníku a provádění zápisů z kontrolních dnů na staveništi.

Systematické doplňování dokumentace a evidence dokončených částí stavby dle požadavků klienta.

Projednání technických řešení změn a dodatků projektu. / Sledování dodržování smluvních vztahů mezi subdodavateli a klientem.

Tvorba fotodokumentace a zápisy z výsledků kontrol nepřístupných a zakrývaných konstrukcí.

Revize dokladů a dokumentů při převzetí dokončené stavby, nebo její části. / Dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků.

Kontrola faktur na základě provedených prací.