Life Innovation

SAFE GROUP

Školení * Poradenství * Dokumentace * Dodávky * Montáž * Servis * Zkoušky * Revize

• Požární ochrana – vlastními autorizovanými inženýry, odborně způsobilými osobami a techniky požární ochrany zajistíme provozovatelům činností veškeré plnění povinností plynoucích z platných právních předpisů – zpracujeme dokumentaci PO, školení o PO a provádíme kontroly stavu požární ochrany ve firmách a úřadech.

• Požárně bezpečnostní řešení staveb – dokumentaci zpracujeme ve stupních od studie až po realizační projektovou dokumentaci se všemi podrobnostmi, případně včetně vypracování projektových dokumentací pro požárně bezpečnostní zařízení jako jsou elektrické požární signalizace, samočinné odvětrávací zařízení nebo stabilní hasicí zařízení pro jakýkoliv typ staveb, ať už jde o nevýrobní či výrobní objekty, kdy máme rovněž dlouhodobé zkušenosti s posuzováním  technologických celků v koksárenských provozech, hutní, strojírenské a automobilové výrobě.

• Dokumentace požární ochrany – zákazníkům zpracujeme, kontrolujeme a vedeme veškeré dokumentace PO – Začlenění činnosti do kategorie nebezpečí, Posouzení požárního nebezpečí, Stanovení organizace požární ochrany, Požární řád, Požární poplachové směrnice, Evakuační plán, Dokumentace zdolávání požáru, provádíme také všechna školení o PO, tj. školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu členů požární hlídky. Dokumentace zpracovávají naše osoby odborně způsobilé dle § 11 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, které dlouhodobě aktivně spolupracují s příslušníky Hasičského záchranného sboru, zejména při vypracování dokumentace zdolávání požáru nebo posouzení požárního nebezpečí.

• Projekty požárně bezpečnostních zařízení – zpracujeme projektové dokumentace požárně bezpečnostních zařízení jako jsou např. elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení pro detekci úniku plynu, systému nouzového vyrozumění, a to od studie až po výběr dodavatele. Dokumentaci zpracováváme vlastními projektanty se specializací požární bezpečnost staveb nebo prostřednictvím projektantů se kterými dlouhodobě spolupracujeme, kdy všichni projektanti procházejí pravidelným školením u výrobců jednotlivých systémů, a jsou k takovýmto činnostem oprávněni.

• Autorský a stavební dozor z hlediska požární bezpečnosti – provádíme dozor na stavbě prostřednictvím autorizovaného inženýra v oblasti požární bezpečnosti staveb a následné uvedení stavby do užívání, včetně pomoci s přípravou dokladů  pro „kolaudační řízení“ tak, aby kontrola příslušníkem Hasičského záchranného sboru (HZS) proběhla bez sebemenších problémů a stavba mohla být uvedena do provozu, kdy je součástí dozorů při výstavbě i zajištění funkčních zkoušek požárně bezpečnostních zařízení, včetně koordinace jednotlivých profesí nebo průběžná kontrola předkládaných dokladů a konzultace s příslušným hasičským záchranným sborem (v závislosti na rozsahu objektu), projednání případných změn na stavbě s HZS a koordinace všech profesí z hlediska požární bezpečnosti.

• Požárně bezpečnostní zařízení – zajišťujeme vedení dokumentace o revizích a kontrolách požárně bezpečnostních zařízení jako jsou nástěnné hadicové systémy, požární ucpávky, hasící přístroje, apod., kdy naše zákazníky včas upozorníme na nutnost provedení pravidelné revize a součástí našich služeb je také provádění koordinačních funkčních zkoušek, kdy odzkoušíme veškerá požárně bezpečnostní zařízení a zjistíme, zda fungují, jak mají a rovněž provedeme pravidelné kontroly všech požárně bezpečnostních zařízení dle požadavků platné legislativy.

• Preventivní požární kontroly – provádíme pravidelné kontroly dodržování povinností na úseku požární ochrany, které ukládají provozovatelům činností platné právní předpisy či normy v této oblasti, kdy Vaši firmu, resp. objekty, které provozujete fyzicky zkontrolujeme a zhodnotíme stav plnění úkolů na úseku požární ochrany a z kontroly vyhotovíme písemný zápis, popř. zajistíme odstranění zjištěných nedostatků, rovněž Vám pomůžeme při kontrole provedené Hasičským záchranným sborem, kdy je samozřejmostí účast našeho odborníka při tomto jednání, který komplexním přístupem k této problematice zajistí bezproblémový průběh kontroly HZS a bezpečný provoz firmy v oblasti PO.

• Zkušebnictví – máme dlouhodobé zkušenosti z příprav zkoušek požární odolnosti, požárně technických charakteristik materiálů, zkoušek funkčnosti kabelových tras a dalších zkoušek na úseku požární ochrany, kdy spolupracujeme se zkušebnami nejen v České republice, ale i na Slovensku a svým zákazníkům zajistíme všechny potřebné doklady a koordinaci při přípravě a provedení zkoušky.

• Normalizace – svým zákazníkům zajišťujeme pravidelnou kontrolu a informace o připravovaných českých technických normách, kdy pravidelně sledujeme věstníky Úřadu pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví, abychom mohli včas reagovat na nové úkoly v normalizaci.

• Protipožární dveře – dodávka, montáž, výměna a kontrola včetně zárubní.

• Věcné prostředky – hydranty, hasicí přístroje, věcné prostředky, bezpečnostní prvky, PO doplňky a příslušenství.

• HILTI – montáž, kontrola, servis a revize protipožárních ucpávek, prostupů a stavebních spár odborně proškolenými osobami s dlouhodobou praxí.

• Nouzové osvětlení – kontrola, servis a revize, včetně luminiscenčních prvků a značení, označení únikových cest a upozornění na prvky nebo vybavení.

• Elektro projekty a revize – zpracování projektových dokumentací a revizních zpráv, dodávky elektromontážních a instalačních prací v oblasti NN, VN a FVE.

• Revize a zkoušky hromosvodů, elektrických spotřebičů a zařízení – PC, monitory, tiskárny, kávovary, lednice, lampy, nabíječky, prodlužovací kabely, atd.

• BOZP – poradenství, školení, kontroly a servis provádíme oprávněnými osobami v prevenci rizik dle §10 odst.1  dle zákona 309/2006 sb.

• První pomoc – zdravotnickými záchranáři bez odborného dohledu dle vyhlášky 55/2011 o činnostech zdravotnických pracovníků.