Life Innovation

Požárně bezp. řešení

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) je dokument, který je součástí projektové dokumentace stavby, jenž se zabývá předcházením rizik vzniku a důsledků požáru v budovách, kdy hlavním úkolem PBŘ je vytvoření podmínek pro bezpečnou evakuaci osob a pro bezpečný zásah jednotek požární ochrany.

Požadavky na obsah požárně bezpečnostního řešení jsou zakotveny v § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Rozsah požárně bezpečnostního řešení se odvíjí od zamýšleného stupně řízení a charakteru konkrétní stavby.

Požárně bezpečnostní řešení stavby je nedílnou součástí projektové dokumentace, kdy se předkládá v rámci schvalovacího procesu k posouzení zabezpečení objektu nebo stavby z hlediska požární ochrany, zda stavba splňuje všechny požadavky příslušných norem a souvisejících předpisů.

Schvalování požárně bezpečnostního řešení stavby provádí zaměstnanci HZS na odboru prevence u jednotlivých územních odborů.
Na základě výsledků je pak dokumentace dále předána k řízení o vydání stavebního povolení.

Naše služby v rámci Požárně bezpečnostních řešení:

  • Projektování požárně bezpečnostních řešení staveb pro všechny stupně řízení.
  • Tvorba analýz zdolávání požárů.
  • Zajištění potřebných dokumentů PO za účelem získání stanoviska HZS.
  • Odborné technické poradenství z oblasti požární ochrany.
  • Zpracovávání studií požární bezpečnosti staveb.
  • Zajištění odborného technického dozoru ve výstavbě se zaměřením na Požární ochranu.
  • Provádění předkolaudačních prohlídek.
  • Příprava podkladů pro závěrečnou kontrolní prohlídku HZS.
  • Zajištění veškerých funkčních koordinačních zkoušek požárně bezpečnostních zařízení.
  • Provedení pravidelných kontrol provozuschopnosti a revize požárně bezpečnostních zařízení.

Zpracujeme Vám požárně bezpečnostní řešení stavby a dokumentaci požární ochrany, například DZP – dokumentaci zdolávání požárů,

PPN – posouzení požárního nebezpečí, evakuační plány, požární poplachové směrnice a stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,

osobou autorizovanou v oboru požární bezpečnost staveb a odborně způsobilou osobou v požární ochraně.

Při své činnosti úzce spolupracujeme s odborníky z Vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku.