Life Innovation

Alginit SK

ALGINIT SK je unikátní EKO – BIO přírodní produkt těžený z ojedinělého ložiska na Slovensku, určený pro široké využití v zemědělství,

vinohradnictví, zahradnictví, sadařství, lesním hospodářství, na trávníky, okrasné keře, květinové záhony, zahradní plodiny, pokojové,

balkonové rostliny, ovocné dřeviny, živé ploty, pro rekultivaci půd a erozivních ploch, je alternativou chlévského hnoje.

ALGINIT SK je extrémně účinný proti suchu, vymrzání, rostliny jsou odolnější proti chorobám a škůdcům, obohacuje půdu postupným uvolňováním makro a mikro prvků, brání vyplavování živin z půdy, váže na sebe těžké kovy a neutralizuje jejich toxické účinky, zabraňuje zhutňování a vysoušení půdy.

ALGINIT SK má dlouhodobý účinek v půdě (3-5 let) pro zvyšování výnosů všech půd a pro velkou sorpční schopnost je výborným regulátorem vlhkosti a udržitelnosti sorpčního komplexu v půdě s výrazným protierozním efektem a zároveň blokuje odtok vody do nižších horizontů půdy.

ALGINIT SK má jedinečné složení a vynikající vlastnosti, jelikož obsahuje 64 mikro a makro prvků a humus (až 40%) vzniklý rozpadem druhohorních řas (algea), takže je přirozeným půdním kondicionérem a pro významný obsah bóru má protiplísňové účinky.

ALGINIT SK je přírodní, ekologickou surovinou bez chemických a průmyslových přísad

pro zásadní zlepšení půdních podmínek a pro zvýšení odolnosti před vodní a větrnou erozí.

ALGINIT SK snižuje spotřebu anorganických hnojiv, snižuje se mortalita sazenic,

zvyšuje se výkonnost pěstovaných plodin a užitkovost hospodářských zvířat.

ALGINIT SK – účinnost v půdě se projeví během 1 až 6-ti let, dle dávky a typu půdy, úrodnost se zvýší o 40-60%

a sníží se vyplavování makro-mikro prvků do podzemních a povrchových toků.

ALGINITEM SK NELZE PŘEHNOJIT !

Doporučené dávkování jsou tři polévkové lžíce ALGINITU SK na 1 litr květináče, 0,5-1,5 kg pod sazenici nebo 2-4 kg/m2 půdy.

ALGINIT SK NEMÁ EXPIRACI !

ALGINIT je certifikován UKZUZ a u Biokont CZ s.r.o jako přípravek, který lze používat v ekologickém zemědělství.

INFO (prodej a distribuce) : +420 704 070 070 * info@lifeinnovation.cz * www.lifeinnovation.cz/alginit/

ALGINITE SK is a unique ECO – BIO natural product mined from a unique deposit in Slovakia, designed for wide use in agriculture,

viticulture, horticulture, arboriculture, forestry, lawns, ornamental shrubs, flower beds, garden crops, indoor,

balcony plants, fruit woody plants, hedges, for the reclamation of soils and erosive areas, is an alternative to manure.

ALGINITE SK is extremely effective against drought, freezing, plants are more resistant to diseases and pests,

enriches the soil by gradually releasing macro and micro elements, prevents leaching of nutrients from the soil, binds heavy metals

and neutralizes their toxic effects, prevents compaction and drying of the soil – the soil remains loose.

ALGINITE SK has a long-term effect in the soil (3-5 years) to increase the yields of all soils and for high sorption capacity is an excellent regulator of moisture and sustainability of the sorption complex in soil with a significant anti-erosion effect and blocks water runoff to lower soil horizons.

ALGINITE SK has a unique composition and excellent properties, as it contains 64 micro and macro elements and humus (up to 40%) caused by the breakdown of Mesozoic algae (algea), so it is a natural soil conditioner and has significant antifungal effects due to its significant boron content.

ALGINITE SK is a natural, ecological raw material without chemical and industrial additives to significantly improve soil conditions

and to increase resistance to water and wind erosion.

ALGINITE SK reduces the consumption of inorganic fertilizers, reduces mortality of seedlings,

increases the performance of cultivated crops and the productivity of livestock.

ALGINITE SK – efficiency in the soil will manifest itself within 1 to 6 years, depending on the dose and type of soil, fertility will increase by 40-60%

and the leaching of macro-micro elements into underground and surface streams will decrease.

ALGINITE SK – CANNOT BE EXCESSED !

The recommended dosage is three tablespoons of ALGINITE SK per 1 liter of flowerpot, 0.5-1.5 kg below the seedling or 2-4 kg / m2 of soil.

ALGINITE SK HAS NO EXPIRATION !

ALGINITE is certified by UKZUZ and Biokont CZ s.r.o as a product that can be used in organic farming.

INFO (sales and distribution): +420 704 070 070 * info@lifeinnovation.cz * www.lifeinnovation.cz/alginit/