Life Innovation

Zeolit SK

ZEOLIT SK je unikátní ECO – BIO přírodní hornina s jedinečnými fyzikálními vlastnostmi, které jsou dány jeho specifickou krystalickou strukturou.

ZEOLIT SK is a unique ECO – BIO natural rock with unique physical properties which are given by its specific crystalline structure.

Absorbuje amoniak, těžké kovy, radionuklidy, zápachové plyny a vodu, kdy má díky této vlastnosti široké využití v průmyslu a zemědělství.

Absorbs ammonia, heavy metals, radionuclides, odorous gases and water which is widely used in industry and agriculture due to this property.

Uspořádání atomů vytváří kanálky a dutiny, které umožňují zachycovat látky tuhého, kapalného a plynného skupenství.

The arrangement of atoms creates channels and cavities that allow the capture of solid, liquid and gaseous substances.

Ve stavebních směsích zvyšuje jejich odolnost vůči agresivním látkám (síranové a uhličitanové roztoky).

In building mixtures increases their resistance to aggressive substances (sulphate and carbonate solutions).

Má široké využití při čištění a ochraně životního prostředí, včetně likvidací ekologických havárií.

It is widely used in cleaning and environmental protection including the liquidation of environmental accidents.

Jeho mřížková struktura mu umožňuje pracovat jako iontoměniče a selektivní absorbent.

Its lattice structure allows it to work as an ion exchanger and a selective absorbent.

Má schopnost udržovat rovnoměrné teploty v určitém rozsahu navzdory okolnímu prostředí.

It has the ability to maintain uniform temperatures to a certain extent despite the environment.

Stabilizuje vlhkost a zabraňuje vzniku nepříznivých účinků vody.

Stabilizes moisture and prevents the adverse effects of water.

Hnojivo / Fertilizer

 • Pro sportovní a fotbalová hřiště, parky, sady a veřejné travnaté prostranství, střešní zahrady, okrasné trávníky u rodinných a domů, administrativních budov, golfové hřiště a další plochy.jako přírodní kondicionér určený pro úpravu a provzdušnění půdy a rovněž jako přídavná látka do půdních substrátů.
 • For sports and football fields, parks, orchards and public grass areas, roof gardens, ornamental lawns for family and houses, office buildings, golf courses and other areas. as a natural conditioner designed for soil treatment and aeration and also as an additive to soil substrates.
 • Zvláště významný v případě jílovitých půd,využitelný v oblasti zahradnictví, zemědělství a lesních školek, kde upravuje pH a půdní strukturu.
 • Particularly important in the case of clay soils, usable in horticulture, agriculture and forest nurseries, where it adjusts pH and soil structure.
 • Při výrobě půdních substrátů a hnojiv na bázi zeolitu.
 • In the production of soil substrates and zeolite – based fertilizers.
 • Při zakládání trávníků, golfových greenů, fotbalových a jiných sportovních hřišť s předpokladem vysokého stupně zatížení půdy.
 • When laying lawns, golf greens, football and other sports fields with the assumption of a high degree of soil load.
 • Při vytváření, ošetřování a údržbě trávníků, okrasných a užitkových zahrad, včetně pískování na provzdušnění půdy pěstování hydroponických rostlin a sukulentů.
 • In the creation, care and maintenance of lawns, ornamental and utility gardens, including sandblasting for soil aeration cultivation of hydroponic plants and succulents.
 • Pevně sorbované živiny a jejich postupné uvolňování umožňuje rostlinám tyto živiny využívat efektivně po celou dobu jejich vegetace.
 • Tightly sorbed nutrients and their gradual release allows plants to use these nutrients effectively throughout their vegetation.
 • Ztráty uvolněných a nepřijatých živin se snižují na minimum a zároveň chrání životní prostředí.
 • Losses of released and ingested nutrients are reduced to a minimum while protecting the environment.
 • Pravidelné zásobování rostlin živinami po celé vegetační období jim pomáhá pro efektivní růst, dobrou kondici a vyšší odolnost vůči tlaku houbovitých chorob.
 • Regular supply of nutrients to plants throughout the growing season helps them for effective growth, good condition and higher resistance to fungal diseases.
 • Příznivě ovlivňuje kvantitu úrody, zlepšuje její vlastnosti a takto následně i celkovou ekonomiku pěstování.
 • Favorably affects the quantity of the crop, improves its properties and consequently the overall economy of cultivation.
 • Postupné uvolňování živin ze zeolitových hnojiva neumožňuje rostlinám nadměrný příjem živin, takto vypěstována úroda má vždy obsah dusičnanů v hygienické normě.
 • The gradual release of nutrients from zeolite fertilizers does not allow the plants to take in excessive nutrients, the crop grown in this way always has a nitrate content in the hygienic standard.
 • Postupné uvolňování živin podporuje silný a zdravý růst trávníku, kdy doplňováním výživných látek udržuje trávník ve výborné kondici.
 • Gradual release of nutrients supports strong and healthy growth of the lawn, where by supplementing nutrients keeps the lawn in excellent condition.
 • Kámen je vhodný jako substrát pro pěstování hrnkových rostlin a jako dekorační kámen do zahrad, na záhony a jiné zahradní a květinové aplikace, kdy kromě estetických vlastností díky svým sorpčním vlastnostem pohlcuje pachy, zabraňuje tvorbě parazitních infekcí, plísní a zároveň zadržuje vodu, díky čemu stačí méně časté zalévání zahrady.
 • The stone is suitable as a substrate for growing potted plants and as a decorative stone for gardens, flower beds and other garden and flower applications, where in addition to aesthetic properties it absorbs odors due to its sorption properties, prevents the formation of parasitic infections, fungi and also retains water. less frequent watering the garden.
 • Absorbuje nadměrnou vlhkost a jejím postupným uvolňováním zlepšuje provzdušňování půdy, zvyšuje dostupnost kyslíku ke kořenům, čím pomáhá předcházet hnilobě kořenů.
 • Absorbs excess moisture and gradually releases soil improves soil aeration, increases the availability of oxygen to the roots, thus helping to prevent root rot.
 • Absorbuje dusík, čím se zvyšuje účinnost použití dusíku v hnojivech (bez použití ZEOLIT SK se až 70% dusíku obsaženého vhnojivech ztratí v půdě, aniž byl přijat rostlinami), zajišťuje postupné uvolňování dusíku v průběhu celého vegetačního období.
 • Absorbs nitrogen, which increases the efficiency of nitrogen use in fertilizers (without the use of ZEOLIT SK, up to 70% of the nitrogen contained in fertilizers is lost in the soil without being absorbed by plants), ensures gradual release of nitrogen throughout the growing season.
 • Při použití se délka kořenové soustavy po 6 měsících po aplikaci prodlužuje o 50-60%, čím se výrazně zlepšuje kondice greenů a trávníků.
 • In use, the length of the root system is extended by 50-60% after 6 months after application, which significantly improves the condition of greens and lawns.
 • Díky své schopnosti absorbovat vodu v době jejího nadbytku a následného vypouštění vody v době jejího nedostatku v půdě se snižuje zvýšená potřeba zavlažování.
 • Due to its ability to absorb water during its excess and subsequent discharge of water during its shortage in the soil, the increased need for irrigation is reduced.
 • Zajišťuje pravidelný přísun makro a mikro živin nezbytných pro vinohrady, zahrady a zemědělství, jako je vápník, hořčík, železo, draslík, křemík a fosfor.
 • Ensures a regular supply of macro and micro nutrients necessary for vineyards, gardens and agriculture, such as calcium, magnesium, iron, potassium, silicon and phosphorus.

Filtrace a úprava vody / Water filtration and treatment

 • Přírodní filtrační produkt na úpravu pitné vody ekologickým způsobem napřírodní bázi, který napomáhá při odstraňování škodlivých látek a zápachu.
 • Natural filter product for the treatment of drinking water in an ecological way on a natural basis, which helps in removing harmful substances and odors.
 • Využití při čištění a úpravě vody je široké, kdy účelem dávkování produktu je zvýšení biologické aktivity čistícího procesu, vylepšení sedimentačních vlastností kalu a kvality vyčištěných odpadních vod, čím přispívá k bezpečnému životnímu prostředí a je vynikajícím iontoměničem.
 • Use in water purification and treatment is wide, where the purpose of product dosing is to increase the biological activity of the treatment process, improve the sedimentation properties of sludge and the quality of treated wastewater, thus contributing to a safe environment and is an excellent ion exchanger.
 • Zabraňuje expandování při tvorbě kalu, snižuje se kalový index, zlepšuje se separace kalů od čisté vody, vylepšují se sedimentační vlastnosti kalu.
 • Prevents sludge expansion, reduces sludge index, improves sludge separation from pure water, improves sludge sedimentation properties.
 • Z pohledu anaerobní stabilizace kalů při čištění odpadních vod dochází k nárůstu sušiny vyhnilých kalů, ke snížení organického podílu anaerobních stabilizovaných kalů, zvýšení produkce bioplynu, poklesu měrné spotřeby flokulantu a zvýšení sušiny mechanicky odvodněného kalu.
 • From the point of view of anaerobic sludge stabilization in wastewater treatment there is an increase in the dry matter of digested sludge, a decrease in the organic content of anaerobic stabilized sludge, an increase in biogas production, a decrease in specific flocculant consumption and an increase in mechanically dewatered sludge dry matter.
 • Na úpravu bazénové vody, kdy díky svým excelentním ifiltračním vlastnostem maximalizuje efektivitu filtrace a podstatně snižuje provozní náklady na udržení čisté vody v bazénu.
 • For pool water treatment, where thanks to its excellent filtration properties it maximizes filtration efficiency and significantly reduces operating costs for maintaining clean water in the pool.
 • Ve sladkovodních akvarijních a jezírkových filtrech pro udržení čisté a zdravé vody.
 • In freshwater aquarium and pond filters to maintain clean and healthy water.

Stavebnictví, průmysl, bioplynové stanice / Construction, industry, biogas stations

 • Slouží jako stabilizátor v betonu a různých stavebních směsích jako jsou omítky a lepidla, používá se pro prefabrikáty, na podlahové směsi a také přímo jako příměs do betonu.
 • Serves as a stabilizer in concrete and various building mixtures such as plasters and adhesives, is used in prefabricated products, on floor mixtures and also directly as an admixture in concrete.
 • Používá se nejen jako přísada do betonu, ale využívá se také při výrobě litých podlah, střech a prefabrikátů, kde plní funkci stabilizátoru, kdy po jeho přidání je směs méně roztékavá a je lépe manipulovatelná.
 • It is used not only as an admixture in concrete, but it is also used in the production of cast floors, roofs and prefabricated parts, where it serves as a stabilizer when after its addition the mixture is less flowable and is easier to handle.
 • Vyšší dávky ZEOLIT SK ve směsném portlandsko – zeolitovém cementu prospívají ke zvýšení jeho sírano vzdornosti, proto se tento cement doporučuje pro aplikace v náročném síranovém agresivním prostředí, např. v cementových suspenzích, injektážních maltách a v betonech pro speciální zakládání.
 • Higher doses of ZEOLIT SK in mixed Portland-zeolite cement help to increase its sulphate resistance, therefore this cement is recommended for applications in demanding sulphate aggressive environments, eg in cement suspensions, injection mortars and concretes for special foundations.
 • Redukuje chrom v cementu a slouží také jako protikorozní příměs do cementů.
 • Reduces chromium in cement and also serves as an anti-corrosion additive in cements.
 • Zeolit ​SK ​je možné ve smyslu evropské normy EN 197-1 označit jako přírodní pucolán.
 • Zeolite SK can be designated as a natural pozzolan in accordance with the European standard EN 197-1.
 • Jako univerzální sorpční prostředek, který se díky svým vyjímečným sorpčním schopnostem používá jako sorpční drť pro ekologické a průmyslové havárie, ale také jako prevence ve všech oblastech, které řeší řízené odpadové hospodářství s použitím sorbentů.
 • As a universal sorption agent, which due to its exceptional sorption capabilities is used as a sorption crumb for ecological and industrial accidents, but also as a prevention in all areas that deal with controlled waste management using sorbents.
 • Při likvidaci ropných havárií, při úniku chemických látek, apod., kdy se vyznačuje maximální chemickou stabilitou a schopností udržování sorbovaného materiálu.
 • During the liquidation of oil accidents, during the leakage of chemical substances, etc. when it is characterized by maximum chemical stability and the ability to maintain sorbed material.
 • Je vhodný pro všechny typy povrchů (vozovky, beton,asfalt,zámková dlažba, atd), kde okamžitě absorbuje nečistoty a je velmi jednoduché ho následně zamést.
 • Is suitable for all types of surfaces (roads, concrete, asphalt, interlocking paving, etc.), where it immediately absorbs dirt and is very easy to sweep.
 • Výhodou je snadná manipulace a nízká prašnost, pohlcuje kromě látek v kapalném skupenství i pachy.
 • The advantage is easy handling and low dustiness, it absorbs not only substances in the liquid state but also odors.
 • Jedná se o sorbent s nepřímým bakteriostatickým a fungistatickým účinkem, protože snižováním koncentrace vody v prostředí omezuje metabolickou aktivitu včetně rozmnožování mikroorganismů.
 • It is a sorbent with an indirect bacteriostatic and fungistatic effect, because by reducing the concentration of water in the environment it reduces metabolic activity, including the multiplication of microorganisms.
 • Je moderním green-tech řešením pro průmysl, vyznačuje se unikátními vlastnostmi – zvýšená selektivní sorbce, velmi jemná granulometrie, maximalizována plocha povrchu a vnitřní kapacita materiálu.
 • Is a modern green-tech solution for industry, it is characterized by unique properties – increased selective sorption, very fine granulometry, maximized surface area and internal capacity of the material.
 • Jde o ekologické alternativní řešení do průmyslové výroby na zvyšování kvalitativních parametrů, snižování externalit výroby a v neposlední řadě na dosažení ekonomických benefitů.
 • It is an ecological alternative solution to industrial production to increase quality parameters, reduce production externalities and, last but not least, to achieve economic benefits.
 • Zvyšuje efektivitu bioplynové stanice a kvalitu digestátu jako půdního hnojiva.
 • Increases the efficiency of the biogas plant and the quality of digestate as a soil fertilizer.
 • Velká povrchová plocha ZEOLIT SK vytváří ideální prostředí na usídlení bakterií a tím napomáhá při rozmnožování mikroorganismů, které odpovídají za správné fungování bioplynové stanice.
 • The large surface area of ​​ZEOLIT SK creates an ideal environment for bacteria to settle and thus helps in the multiplication of microorganisms that are responsible for the proper functioning of the biogas plant.
 • Přidáním zvýšíte produkci bioplynu z organické sušiny v čistírnách odpadních vod, což má za následek významný ekonomický přínos při provozu bioplynových stanic.
 • By adding you will increase the production of biogas from organic dry matter in wastewater treatment plants, which results in a significant economic benefit in the operation of biogas plants.

ZeoRoad Winter

 • Plně ekologický posypový materiál s účinkem rozmrazování , prevenci proti námraze a zdrsňování pro zimní údržbu komunikací, parkovišť, chodníků, turistických stezek a jiných ploch, kde hrozí nebezpečí smyku nebo uklouznutí, kdy zároveň absorbuje vodu, čím snižuje riziko vzniku ledovky.
 • Fully ecological sanding material with the effect of defrosting, anti-icing and roughening for winter maintenance of roads, parking lots, sidewalks, hiking trails and other areas where there is a risk of slipping or slipping, while absorbing water, thus reducing the risk of ice.
 • Svou vysokou kvalitou plně nahrazuje použití posypové soli, křemičitého písku nebo kameniva a má dlouhodobý účinek.
 • Its high quality fully replaces the use of sanding salt, silica sand or aggregates and has a long-term effect.
 • Je 100% šetrný k životnímu prostředí – nepoškozuje komunikace, chodníky, dlažbu nebo vegetaci v okolí posypu, je neškodný pro zvířata.
 • Is 100% environmentally friendly – does not damage roads, sidewalks, paving or vegetation around the grit, is harmless to animals.
 • Absorbuje nejen vodu, ale také olejové a ropné skvrny, případně jiné znečištění povrchu komunikací.
 • Absorbs not only water, but also oil and oil spills, or other road surface pollution.
 • Na konci zimní údržby není nutný jeho úklid a likvidace, stačí jej zamést do trávníku vedle komunikací, kde působí jako půdní kondicionér.
 • At the end of winter maintenance it is not necessary to clean and dispose of it, just sweep it into the lawn next to the roads, where it acts as a soil conditioner.
 • Je vhodný pro velkoobjemové posypové vozy i pro domácí využití, případně pro vytváření různých posypových směsí.
 • It is suitable for large-volume spreading wagons as well as for domestic use, or for creating various spreading mixtures.
 • Jako posypový materiál je účinný minimálně do teploty -20°C.
 • As a spreading material it is effective at least up to a temperature of -20°C.

ZEOLIT SKtěžba probíhá v lomu, který se nachází na Slovensku, patří svou kvalitou a čistotou ke světovým špičkám.

ZEOLIT SK – mining takes place in a quarry which is located in Slovakia is one of the world’s best in terms of quality and purity.

Zeolit SK se vyváží do mnoha zemí v rámci celého světa a splňují nejvyší požadované normy.

Zeolite SK is exported to many countries around the world and meets the highest required standards.

Life Innovation s.r.o. má výhradní zastoupení vlastníka ložiska Zeolitu SK pro distribucí a prodej.

Life Innovation s.r.o. has the exclusive representation of the owner of the Zeolite SK deposit for distribution and sales.

INFO : +420 704 070 070 / info@lifeinnovation.cz / www.lifeinnovation.cz